top of page

המטרות שלנו

השפ"ח שם דגש על התפיסה כוללת של התפתחות רגשית, תפקוד חברתי והסתגלות לחברה ולערכיה מתוך רצון לתרום למימוש היכולות של כל ילד וילד. השירות מיועד לתלמידים, להורים ולצוותי החינוך בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים בעיר

החזון

קידום הרווחה הנפשית וחוסנה של אוכלוסיית הילדים הירושלמים, הוריהם וצוותי החינוך בעיר.

קצת עלינו

השירות הפסיכולוגי החינוכי (השפ"ח) הוא חלק ממִנהל החינוך של עיריית ירושלים וכפוף מקצועית למשרד החינוך - אגף פסיכולוגיה בשפ"י (שירות פסיכולוגיה ייעוצי)

מי אנחנו?

השירות הפסיכולוגי החינוכי (השפ"ח) הוא חלק ממִנהל החינוך של עיריית ירושלים וכפוף מקצועית למשרד החינוך - אגף פסיכולוגיה בשפ"י (שירות פסיכולוגיה ייעוצי).

השפ"ח שם דגש על התפיסה כוללת של התפתחות רגשית, תפקוד חברתי והסתגלות לחברה ולערכיה מתוך רצון לתרום למימוש היכולות של כל ילד וילד. השירות מיועד לתלמידים, להורים ולצוותי החינוך בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים בעיר, ופועל בשיתוף פעולה עם הגורמים הקהילתיים.

 

בתפיסת השפ"ח משולבות זו בזו הראייה הכוללנית והמערכתית יחד עם ראייה פרטנית של הילד ומשפחתו.

עבודת השפ"ח מתבטאת בסיוע לצוותי החינוך באיתור מוקדם ובהתערבות פסיכו-חינוכית מותאמת לצרכי הילד, המשפחה ומערכת החינוך. כמו כן, הפסיכולוג החינוכי שותף בעיצוב המסגרת החינוכית בכל הנוגע לרווחה ולבריאות הנפש של הילדים הלומדים בה.

 

לשפ"ח יש נציגות קבועה בוועדות השמה, בוועדות זכאות לשילוב ובוועדות עירוניות נוספות.

ברמה העירונית, השפ"ח מקיים שיתופי פעולה עם שותפיו בעיריית ירושלים (רווחה, קידום נוער, ביקור סדיר ועוד) ועם שותפים במשרד החינוך (היועצים, המפקחים) ובמת"י, לחשיבה, ייעוץ ולמידה משותפים. השפ"ח מחויב לסטנדרטים גבוהים של מקצועיות, אתיקה, אמינות ונגישות בעבודתו עם ציבור הפונים.

החזון שלנו

קידום הרווחה הנפשית וחוסנה של אוכלוסיית הילדים הירושלמים, הוריהם וצוותי החינוך בעיר.

השרות הפסיכולוגי החינוכי של עיריית ירושלים-מינהל חינוך, פועל בתוך מסגרות החינוך בשלושת המגזרים, בהתאם למתווה משרד החינוך, ונותן מענה לגני חובה עד סוף חטיבות הביניים. תחומי הפעילות המרכזיים של השירותים הפסיכולוגים, מתמקדים בתחום המערכתי, הדיאגנוסטי ובתחום הטיפול. השרותים הפסיכולוגיים החינוכיים מתמקדים בעבודה בתוך ובזיקה למסגרות החינוך.

החזון של השפ"ח בירושלים הוא הרחבת הפעילות של השפ"ח גם לתחומי הקהילה וזאת על ידי הרחבת המענים לאוכלוסיית הילדים, הוריהם וצוותי החינוך בעיר. לשם כך אנו רואים חשיבות גדולה בעבודה עם הממשקים הרלוונטים בעיר, המינהלים הקהילתיים ויחידות עירוניות הנותנות מענים לאוכלוסיות אלו. אנו מאמינים כי תפקיד השפ"ח בירושלים הינו לקדם בריאות נפשית ולעבוד על החוסן של אוכלוסיית הילדים הירושלמים, הוריהם וצוותי החינוך בעיר. הורים ואנשי חינוך מתמודדים עם אתגרים רגשיים נורמטיביים הקשורים להתמודדות עם גידול וחינוך ילדים. אנו מאמינים כי ביכולתנו לסייע באתגרים מורכבים אלו על ידי מתן הרצאות, סדנאות ומפגשים אישיים הנוגעים לתחומי החינוך והטיפול.

אנו מזמינים את ציבור ההורים הירושלמי וצוותי החינוך להתרשם מהידע ומהתכנים המוצעים באתר השפ"ח ולהתוודע למענים השונים: הרצאות המוצעות לקהילות ההורים וצוותי החינוך, מענים הטיפוליים הניתנים לילדים וסדנאות מגוונות המוצעות להורים.

הייעוד שלנו

ייעודו של השירות הפסיכולוגי החינוכי (השפ"ח) הוא קידום רווחתם ובריאותם הנפשית של התלמידים במערכת החינוך בעיר.

ייעוד זה מתממש בעבודת השפ"ח ברמת מערכת החינוך והקהילה, הפרט והמשפחה, בשגרה ובחירום. השפ"ח בירושלים מורכב מעשר תחנות אזוריות הפזורות ברחבי העיר, הנותנות שירות למוסדות החינוך השונים במרחב הגיאוגרפי הסמוך להן.

bottom of page