top of page
Girl and stuffed animal

השירות הפסיכולוגי החינוכי מעסיק למעלה מ-240 פסיכולוגים אשר מחולקים ל-10 תחנות אזוריות שונות. כל תחנה אזורית אמונה על מוסדות החינוך שבשטחה, כאשר הפסיכולוג/ית פועל בתוך המסגרת החינוכית ומלווה את צוותי החינוך באופן רציף. מלבד העבודה בתוך מסגרות החינוך, שפ"ח ירושלים מפעיל שישה מרכזים טיפוליים המספקים מענים טיפוליים לאוכלוסיות שונות וע"פי גישות טיפוליות שונות. בנוסף, שפ"ח ירושלים מפעיל יחידה התפתחותית אשר נותנת מענה לאוכלוסיית הגיל הרך בין הגילאים 0-6

אז מה אנו מציעים? 

0-6

לשירות הפסיכולוגי החינוכי בירושלים 10 תחנות אזוריות שונות, אשר נותנות מענה ופריסה אזורית ברחבי ירושלים

תחנות השירות

העבודה המערכתית במסגרות החינוך בעיר כוללת הערכה והתערבות במערך החינוכי שבירושלים ובמסגרות החינוך הקיימות במטרה לקדם רווחתם הנפשית וחוסן. העבודה המערכתית כוללת ליווי והדרכה צמודים לאנשי ונשות החינוך ברמה המערכתית וברמה הפרטנית באמצעות הדרכה וליווי פרטני של צוותי חינוך (קונסולטציה), סדנאות והרצאות שונות לצוותי חינוך או לילדי מערכת החינוך וכן עבודה משותפת עם צוותי חינוך וצוותים רב-מקצועיים (קולבורציה)

עבודה מערכתית

לשפ"ח ירושלים 6 מרכזים טיפוליים אשר נותנים מענה טיפולי למענים שונים, מרכז לעבודה מערכתית ומרכז לפיתוח דיאגנוסטיקה

מרכזים טיפוליים

היחידה ההתפתחותית חורטת על דגלה, התערבות מוקדמת, עבודה עם צוותים חינוכיים ורב-מקצועיים בהקשר ההתפתחותי. הפסיכולוגים ביחידה עובדים במערכות חינוך מיוחד ובהתערבות סביב פסיכופתולוגיות התפתחותיות, וקשיים הנובעים מהפרעות בויסות חושי ורגשי

יחידה התפתחותית

bottom of page