top of page

היחידה השיקומית

היחידה הקלינית

היחידה ההתפתחותית

היחידה ההתפתחותית מציעה שירותי יעוץ, הדרכה, מניעה, אבחון וטיפול מגילאי לידה ועד גיל 9 שנים. היחידה מורכבת מפסיכולוגים התפתחותיים וחינוכיים בשלבי התמחות והתמקצעות שונים והיא פועלת תחת ניהולן של ד״ר נורית פלזנטל-ברגר וד״ר זהבה רוזנטל

יחידה התפתחותית

היחידה ההתפתחותית בשפח ירושלים היא יחידת הכשרה להתמחות בפסיכולוגיה התפתחותית. היחידה מוכרת על ידי מועצת הפסיכולוגים ומשרד הבריאות ומאפשרת לפסיכולוגים לקבל הכרה כמומחים בתחום ההתפתחותי. מדובר על מומחיות בפסיכולוגיה לגילאי 0-9 המתמקדת בהיבטים של התפתחות נורמטיבית ובקשיים התפתחותיים, על רקע רפואי, פיזיולוגי, פסיכוסוציאלי בגיל הצעיר. הדגש של  ההתמחות ביחידה בשפח ירושלים, הוא על עבודה בתוך מסגרות החינוך המיוחד לגיל הרך, במגזרים השונים, ברחבי ירושלים (כגון גן שיקומי, גני תצפית, שפה ותקשורת), ועל עבודה דיאדית הורה-ילד. היחידה היא יחידה רב-תרבותית, חברי היחידה עובדים במסגרות במערב ובמזרח העיר ועם המגזר החרדי ומשקפים בעצמם את הפסיפס הרב-תרבותי של ירושלים. היחידה כיום כוללת כ-20 פסיכולוגים מדריכים, מומחים ומתמחים בשלבי הכשרה שונים.

תיאור היחידה

כוללת יום מרוכז שבועי של השתלמות בתכנים הרלבנטיים להתפתחות הילד. עסקנו בטיפול דיאדי-הורה ילד, במשימות התפתחותיות של אכילה, שינה, וגמילה ובהתפתחות חברתית נורמטיבית ופתולוגית. ההכשרה כוללת ישיבת צוות קבועה העוסקת בסוגיות מקצועיות שונות, הדרכות קבוצתיות בתחומים של טיפול דיאדי ואבחון התפתחותי והדרכות פרטניות לכל מתמחה. ההכשרה נמשכת בין שנתיים לשלוש בהיקף של חצי משרה למתמחה.

תכנית ההכשרה

היחידה ההתפתחותית חורטת על דגלה, התערבות מוקדמת, עבודה עם צוותים חינוכיים ורב-מקצועיים בהקשר ההתפתחותי. הפסיכולוגים ביחידה עובדים במערכות חינוך מיוחד ובהתערבות סביב פסיכופתולוגיות התפתחותיות, וקשיים הנובעים מהפרעות בויסות חושי ורגשי. כן נעשות התערבויות עם אוכלוסייה נורמטיבית בגיל הרך בהיבט מניעתי. ההתמקצעות היא בתחומים של טיפול דיאדי ביחסי הורה-ילד ובעבודה עם הורים בדגש פסיכו חינוכי-התפתחותי, באופן פרטני ובקבוצות. אנו רואים את הילד בתוך הקשר רחב ברמה קהילתית ועל כן מתקיים קשר מקצועי עם היחידה לגיל הרך בעיריה, המכונים להתפתחות הילד,טיפות חלב, מעונות רב תכליתיים, מרכזי גיל רך וגנים לילדי פליטים ועובדים זרים.

חזון היחידה

bottom of page