top of page

הורות לילד חינוך מיוחד מפגישה לעיתים את ההורים עם קשיים, לבטים רבים ואתגרים מגוונים. הבנת המאפיינים הייחודים מחד והתכווננות שלנו ההורים מאידך, יכולה להיטיב את הקשר והתקשורת של בני המשפחה 

הורות לילד חינוך מיוחד בתקופת הקורונה

התמודדות עם מצב קורונה במשפחות בהן יש ילדים עם צרכים מיוחדים

עקרונות להתמודדות עם הילדים ולכם כהורים בתקופת הקורונה

שיח רגשי עם ילד חינוך מיוחד

עקרונות לשיח עם תלמיד הלומד במסגרת חינוך מיוחד בזמן הקורונה

bottom of page