top of page

חרבות ברזל

אבחון והערכה בזמן שגרת חירום

עבודת הפסיכולוג החינוכי בליווי ילדים במצבי אובדן ושכול

החרדה מחרדה - הפסיכולוג אלחנן אדלר

בחירת מוקד לטיפול קצר טווח בזמן מלחמה

מיומנויות מקדמות חוסן

התערבויות קבוצתיות במשבר חירום -
מרים שפירא

"תן לי דקה להתרגל אליך שוב"

bottom of page