top of page
WhatsApp Image 2024-01-23 at 1.27.03 PM.png
הרציונל

השייכות המשפחתית ויצירת קשר משמעותי חשובים לבניית החוסן של ילדינו. באמצעות המדיה החדשנית אנו רוצים לחזור לפשטות של פעם, לקשר, למשחק המשותף ולחוויות.

המטרות
  • הקניית כלים ישימים ומהנים לצוות הגן ולהורים לפיתוח השפה הרגשית של הילדים והגברת יכולת ההתמודדות האישית והחברתית.

  • פיתוח מיומנויות וויסות חוסן.

  • חיזוק הקשר וההשקעה של ההורים במישור המשפחתי, כמו גם תחושת השייכות של הילד לבית ולגן, בדרכים אקטיביות ומהנות.

  • שמונה שבועות

  • ארבע יחידות לימוד

  • כל שבוע יפתח בסרטוני הדרכה להורים ופעילות בבית

  • תיעוד שוטף

  • שיתוף תוצרים בגן

  • הדרכה שותפת של הגננת על ידי פסיכולוג הגן

מבנה

3500 ש״ח לגן

עלות

נספחים

סרטוני הדרכה לתוכנית

bottom of page