top of page

תחנות השירות הפסיכולוגי החינוכי-התפתחותי

לפניכם רשימת התחנות האזוריות:

השפ"ח בירושלים מורכב מעשר תחנות אזוריות הפזורות ברחבי העיר, אשר נותנות שירות למוסדות החינוך השונים במרחב הגיאוגרפי הסמוך להן

bottom of page