top of page

אבחונים פסיכולוגים

כאשר ילד נתקל בקשיים בתפקוד החברתי, הרגשי או הלימודי בבית הספר, והצוות החינוכי מתקשה להבין את הגורם לקשיים אלה ולסייע לילד באופן מיטבי, לעתים יומלץ לערוך לו אבחון. אבחון יכול להיערך על ידי בעלי מקצוע שונים (פסיכולוג, נירולוג, רופא בתפתחותי, קלינאית תקשורת, מרפאה בעיסוק, מאבחנת דידקטית ועוד) בהתאם לצורך של הילד. נתמקד כעת בהבדלים בין אבחון דידקטי, אבחון פסיכולוגי ואבחון פסיכודידקטי

 

בכל שלושת סוגי האבחונים הללו יערוך המאבחן ראיון עם ההורים והילד. בראיון שכזה ישאל המאבחן את ההורים על ההתפתחות של הילד, על התפקוד שלו במוסדות החינוך השונים בהם למד, ועל התפקוד שלו במשפחה. המאבחן ישאל גם את הצוות החינוכי על התפקוד של הילד במערכת החינוך: על תחומי החוזק שלו, על הקשיים שלו, על מצבו הלימודי, החברתי והרגשי.

 

לעתים האבחון מתבצע על ידי איש מקצוע פרטי. במקרה כזה חשוב שאיש המקצוע, פסיכולוג או מאבחן דידקטי יגיע גם לבית הספר או לגן ויפגש עם הצוות החינוכי לפגישת משוב כדי לגבש הבנה משותפת של הילד ולחשוב על דרכים לסייע לו.

לאחר שאיש המקצוע אסף מידע מההורים, מהילד ומהצוות החינוכי, הוא עובד עם הילד באופן אישי. תוכן העבודה של הילד ואופיה תלוי בסוג האבחון הנערך

 

ההבדל ביו אבחון פסיכולוגי, אבחון פסיכודידקטי ואבחון דידקטי

אבחון פסיכולוגי מבוצע על ידי פסיכולוג וכולל בדרך כלל הערכה של המשכל והיכולות הקוגניטיביות וכן הערכה של המצב הרגשי של הילד. פסיכולוגים בדרך כלל ישתמשו במבחן משכל כדי לראות באילו תחומי חשיבה הילד מצליח ובאילו תחומים הוא מתקשה. כך ניתן לראות למשל, שהילד מצליח בתחום השפה אך מתקשה בתחום הזיכרון. מבחן משכל כולל משימות רבות ומגוונות שהילד מתבקש לבצע, וחלקים ממנו דומים למשחק. פסיכולוגים מעריכים את המצב הרגשי של הילד באמצעות ראיון, מבחנים ושאלונים המיועדים לכך.

 

אבחון פסיכולוגי

אבחון דידקטי מבוצע על ידי מאבחנת דידקטית. אבחון זה כולל הערכה של הקריאה, הכתיבה והחשבון. המאבחן הדידקטי בודק אם הילד קורא באופן מדויק ושוטף בהתאם למצופה בגילו. הוא בודק את איכות הכתיבה הטכנית ואת יכולת ההבעה בכתב של הילד. הוא בודק את המיומנויות הטכניות של הילד בחשבון ואת יכולת החשיבה החשבונית של הילד. בנוסף, מאבחנים דידקטים משתמשים במבחנים שבודקים היבטים שונים של החשיבה, כדי לנסות להבין את המקור לקשיים שיש לילד בקריאה, כתיבה או חשבון.

אבחון דידקטי 

אבחון פסיכודידקטי מבוצע על ידי פסיכולוג. אבחון זה כולל התייחסות למשכל וליכולות שכליות, לתחום הרגשי וכן לקריאה, כתיבה וחשבון (ולעתים גם לתפקוד בתחום האנגלית). לעתים הפסיכולוג יעביר את כל חלקי האבחון לילד בעצמו. לעתים מאבחנת דידקטית תבצע אבחון דידקטי והפסיכולוג ישלים את החלקים הפסיכולוגים ויחבר בין המידע שהתקבל מהמאבחנת הדידקטי והמידע הפסיכולוגי כדי ליצור תמונה שלמה של מצב הילד. לאחר העבודה עם הילד איש המקצוע מחבר בין המידע שהוא אסף לבין התובנות שלו על הילד ויוצר תמונה כוללת של התפקוד של הילד. כאשר האבחון נערך על ידי הפסיכולוג החינוכי שעובד בבית הספר, הוא נפגש עם ההורים, עם הילד ועם הצוות החינוכי לפגישות משוב. לעתים תתקיימנה שלוש פגישות כאלה (אחת הם ההורים, אחת עם הילד ואת עם הצוות החינוכי), לעתים פחות פגישות ולעתים יותר. לעתים יבחר הפסיכולוג לקיים גם פגישה משותפת של הגורמים השונים בהרכבים שונים, למשל פגישה עם ההורים והצוות החינוכי, או פגישה עם הילד והמחנכת וכן הלאה. בפגישות אלה ינסה הפסיכולוג להבין ביחד עם הצוות החינוכי את הגורמים לקשייו של הילד ולחשוב ביחד על דרכים לעזור לילד. תמונה כוללת זו תעזור לפסיכולוג ולצוות החינוכי להכיר גם את תחומי החוזק של הילד ולעזור לו להבליט ולהעצים אותם. בפגישות כאלה אפשר לחשוב מה כל אחד מהמשתתפים יכול לקחת על עצמו לעשות כדי לשפר את המצב: מה הילד יכול לקחת על עצמו לעשות, מה ההורים יכולים לעשות עם הילד בבית, ומה הצוות החינוכי יכול לעשות בבית הספר.

אבחון פסיכודידקטי

bottom of page