top of page

סט כלים, מענים רגשיים והמלצות לעבודה בשדה החינוכי-רגשי אשר פותח על ידי קבוצת פיתוח רב מקצועית במנח"י, בשיתוף משרד החינוך ובהובלת שפ"ח ירושלים. מטרת הערכות הדיגיטליות היא להנגיש לכם, ההורים וצוותי החינוך והטיפול, כלים שייסייעו לכם להתנהל במציאות המשתנה, במטרה לייצר רצף, נוכחות והחזקה בחיי הילדים התלמידים, צוותי החינוך השונים וקהילת ההורים הירושלמית

זמן חוסן

כלים ומענים רגשיים לתקופת הקורונה

מענים רגשיים

מגוון המענים הרגשיים העירוניים המוצעים לתושבי העיר ובתי הספר, אשר הותאמו לימי הקורונה, כאשר המטרה היא להנגיש לכם, צוותי החינוך והטיפול ותושבי העיר, מענים רגשיים בימים אלו 

זמן חוסן

כלים, מתווים ומענים לשימוש צוותי החינוך הירושלמים

ערכה המבוססת על עקרונות החוסן הבית ספרי: נראות - רואים כל אחד, קשר עם אחר משמעותי, שייכות ומסוגלות

זמן חוסן

כלים, מתווים ומענים לשימוש צוותי במגזר החרדי. ערכה אשר פותחה על-ידי צוות פסיכולוגים מבשירות הפסיכולוגי למגזר החרדי ועל ידי אנשי חינוך וטיפול מהאגף לחינוך חרדי בעיריית יירושלים.

bottom of page